U23 Việt ηam tái ηgộ Uzbekistαη: Đốᴉ thủ ηhiều duyêη ηợ

ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sẽ ɢặᴘ ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ ở ʟượᴛ đấᴜ ᴄᴜốɪ ɢɪảɪ ᴜ𝟸𝟹 ǫᴜốᴄ ᴛế – ᴅᴜʙᴀɪ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸. Đâʏ ʟà đốɪ ᴛʜủ ʀấᴛ ᴅᴜʏêɴ ɴợ ᴠớɪ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴăᴍ ᴛʀở ʟạɪ đâʏ.


ᴠì sᴀᴏ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢặᴘ ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ?

sᴀᴜ 𝟸 ʟượᴛ đấᴜ ᴄủᴀ ɢɪảɪ ᴜ𝟸𝟹 ǫᴜốᴄ ᴛế – ᴅᴜʙᴀɪ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ xếᴘ ᴛʜứ 𝟾 ᴠớɪ 𝟷 đɪểᴍ. xếᴘ ᴛʜứ 𝟽 ʟà ɪʀᴀǫ ᴄũɴɢ ᴠớɪ 𝟷 đɪểᴍ, ɴɢᴀɴɢ ʜɪệᴜ số ʙàɴ ᴛʜắɴɢ-ʙạɪ ɴʜưɴɢ ʜọ ᴄó số ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ᴛốᴛ ʜơɴ sᴏ ᴠớɪ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (𝟷 ʙàɴ sᴏ ᴠớɪ 𝟶 ʙàɴ).

Độɪ xếᴘ ᴛʜứ 𝟿 ʟà ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ ᴄũɴɢ ᴄó 𝟷 đɪểᴍ ɴʜưɴɢ ʜɪệᴜ số ʙàɴ ᴛʜắɴɢ-ʙạɪ ᴋéᴍ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (-𝟸 sᴏ ᴠớɪ -𝟷). Đứɴɢ ʙéᴛ ʙảɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟶 độɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ʟà ᴜ𝟸𝟹 ᴛʜáɪ ʟᴀɴ.

ᴠớɪ 𝟸 ᴛʜấᴛ ʙạɪ ᴛʀướᴄ ᴜ𝟸𝟹 ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠà ᴜ𝟸𝟹 ǫᴀᴛᴀʀ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴛừ đấᴛ ɴướᴄ ᴄʜùᴀ ᴠàɴɢ ᴄʜẳɴɢ ᴄó đượᴄ đɪểᴍ ɴàᴏ.

ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ ʟệ, ʟᴏạᴛ ᴛʀậɴ ᴠòɴɢ 𝟹 đượᴄ ᴄʜɪᴀ ᴄặᴘ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ᴛʜứ ʜạɴɢ ᴄủᴀ 𝟷𝟶 độɪ. Độɪ đứɴɢ đầᴜ ɢặᴘ độɪ ᴛʜứ ɴʜì ᴠà ʟầɴ ʟượᴛ đếɴ độɪ ᴛʜứ 𝟿 sẽ ɢặᴘ độɪ ᴛʜứ 𝟷𝟶.

ᴠề ʟý ᴛʜᴜʏếᴛ, ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đáɴɢ ʀᴀ ᴘʜảɪ ɢặᴘ ᴜ𝟸𝟹 ɪʀᴀǫ. ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ʜᴀɪ độɪ đã đốɪ đầᴜ ở ʟượᴛ đầᴜ ᴛɪêɴ (ʜòᴀ 𝟶-𝟶) ɴêɴ ᴠɪệᴄ ᴘʜâɴ ᴄặᴘ đượᴄ ᴛʜᴀʏ đổɪ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sẽ ɢặᴘ ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ. Độɪ ʙóɴɢ ɴàʏ đã ᴛʜᴜᴀ 𝟶-𝟸 ᴛʀướᴄ ᴜ𝟸𝟹 sᴀᴜᴅɪ ᴀʀᴀʙɪᴀ ở ʟượᴛ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʜòᴀ 𝟶-𝟶 ᴠớɪ ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴀᴇ ᴛạɪ ʟượᴛ ᴋế ᴛɪếᴘ.

Đâʏ sẽ ʟà ʟầɴ ᴛʜứ 𝟻, ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢặᴘ ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟịᴄʜ sử. ᴍàɴ sᴏ ᴛàɪ ɢɪữᴀ đôɪ ʙêɴ sẽ ᴅɪễɴ ʀᴀ ʟúᴄ 𝟷𝟿ʜ𝟶𝟶 ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟹 ᴛớɪ.

ᴠà ᴄó ᴛʜể ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ʀằɴɢ, đâʏ ᴄʜíɴʜ ʟà đốɪ ᴛʜủ ɴʜɪềᴜ ᴅᴜʏêɴ ɴợ ᴠớɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴅướɪ ᴛʜờɪ ê-ᴋíᴘ ʜʟᴠ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ, ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ sᴇᴏ ᴠà ʟᴇᴇ ʏᴏᴜɴɢ ᴊɪɴ.


ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (áᴏ đỏ) đã ɢɪàɴʜ 𝟷 đɪểᴍ ᴛạɪ ɢɪảɪ ᴜ𝟸𝟹 ǫᴜốᴄ ᴛế – ᴅᴜʙᴀɪ ᴄᴜᴘ 𝟸𝟶𝟸𝟸

ᴠòɴɢ ʟặᴘ “𝟷-𝟸” ᴠà đốɪ ᴛʜủ ᴋʜó ᴄʜịᴜ

ᴠɪệᴄ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢặᴘ ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ʜồɪ ᴛưởɴɢ ʟạɪ ᴋý ứᴄ ᴠề ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴠô ᴛɪềɴ ᴋʜᴏáɴɢ ʜậᴜ ᴄáᴄʜ đâʏ 𝟺 ɴăᴍ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ độɪ.

ᴋʜɪ đó, ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟứᴀ ᴄôɴɢ ᴘʜượɴɢ, ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đã ᴛʜɪ đấᴜ ᴠô ᴄùɴɢ ấɴ ᴛượɴɢ để ᴛʜẳɴɢ ᴛɪếɴ đếɴ ᴛʀậɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴜ𝟸𝟹 ᴄʜâᴜ Á 𝟸𝟶𝟷𝟾. Đốɪ ᴛʜủ ᴄủᴀ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜɪ đó ᴄʜíɴʜ ʟà ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ. ᴍàɴ sᴏ ᴛàɪ ᴛạɪ ᴛʜườɴɢ ᴄʜâᴜ (ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ) ᴘʜủ đầʏ ᴛᴜʏếᴛ ᴛʀắɴɢ.

ᴍưᴀ ᴛᴜʏếɴ đã ᴋʜɪếɴ ᴛʀậɴ đấᴜ ʙị ᴛʀì ʜᴏãɴ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ. Đɪềᴜ đó ᴄũɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜỏ đếɴ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴛʀậɴ đấᴜ. ᴛʀᴏɴɢ 𝟿𝟶 ᴘʜúᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ, ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ để đốɪ ᴘʜươɴɢ ᴅẫɴ ʙàɴ ᴛʀướᴄ.

ɴʜưɴɢ ᴄú đá ᴘʜạᴛ “ᴄầᴜ ᴠồɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍưᴀ” ᴄủᴀ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ đã ɢɪúᴘ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢỡ ʜòᴀ 𝟷-𝟷. ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄáᴄ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ áᴏ đỏ ôᴍ ᴄʜặᴛ ʟấʏ ɴʜᴀᴜ ɢɪữᴀ ᴍưᴀ ᴛᴜʏếᴛ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄảᴍ độɴɢ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴄảᴍ ʜứɴɢ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜɪ ấʏ.

sᴀᴜ 𝟿𝟶 ᴘʜúᴛ ʙấᴛ ᴘʜâɴ ᴛʜắɴɢ ʙạɪ, ʜᴀɪ độɪ ᴘʜảɪ ᴛʜɪ đấᴜ ʜɪệᴘ ᴘʜụ. ɴʜữɴɢ ᴛưởɴɢ đôɪ ʙêɴ sẽ ᴋéᴏ ɴʜᴀᴜ đếɴ ʟᴏạᴛ ʟᴜâɴ ʟưᴜ ᴛʜì đúɴɢ ở ᴘʜúᴛ 𝟷𝟸𝟶, ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ đã ᴄó ʙàɴ ấɴ địɴʜ ᴛʜắɴɢ ʟợɪ 𝟸-𝟷 để ʟêɴ ɴɢôɪ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛừɴɢ đốɪ đầᴜ ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ ᴛạɪ ɢɪảɪ ᴍ-𝟷𝟻𝟶 ᴄᴜᴘ ở ᴛʜáɪ ʟᴀɴ. ᴋʜɪ ấʏ, ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄũɴɢ ᴛʜᴜᴀ ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ ᴠớɪ ᴛỷ số 𝟷-𝟸.

ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽 ᴄũɴɢ ᴛạɪ ɢɪảɪ đấᴜ ᴋể ᴛʀêɴ, ᴜ𝟸𝟹 ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ ᴛʜắɴɢ 𝟸-𝟷 ᴛʀướᴄ ᴜ𝟸𝟹 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴛʀậɴ ʜòᴀ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ độɪ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟷𝟻 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜôɴ ᴋʜổ ɢɪᴀᴏ ʜữᴜ ǫᴜốᴄ ᴛế.

ʟỊᴄʜ ᴛʜɪ ĐẤᴜ ʟƯỢᴛ ᴄᴜỐɪ (ɴɢÀʏ 𝟸𝟿/𝟹)

𝟷𝟿ʜ𝟶𝟶: ᴜᴀᴇ – ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ
ᴜᴢʙᴇᴋɪsᴛᴀɴ – ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ

𝟸𝟶ʜ𝟶𝟶: ɪʀᴀǫ – ᴛʜáɪ ʟᴀɴ

𝟸𝟹ʜ𝟶𝟶: ǫᴀᴛᴀʀ – ᴄʀᴏᴀᴛɪᴀ
sᴀᴜᴅɪ ᴀʀᴀʙɪᴀ – ɴʜậᴛ ʙảɴ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.