(၂၃)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ်

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး (၁) ဆု
ကဂ ၄၀၆၁၀၄
ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး (၁) ဆု
ဓ ၇၀၈၉၅၉
ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု
ဏ ၃၂၀၆၁၃
ကင ၈၇၅၇၀၇
ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၄) ဆု
ဍ ၆၀၀၆၉၃
တ ၄၃၅၆၄၂
ဇ ၆၆၈၉၇၃
ဇ ၅၄၅၉၉၆

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၆) ဆု
ဠ ၄၂၈၂၄၉
င ၈၃၁၆၄၃
ည ၉၅၁၆၂၆
တ ၄၈၁၄၃၃
ဎ ၁၃၀၈၂၈
ဌ ၈၃၆၆၄၅
ကျပ်သုံးသိန်းဆု (၁၉) ဆု
ကဇ ၉၅၆၂၃
ဆ ၆၅၅၄၈
ဏ ၄၆၄၁၃
စ ၇၇၁၁၇
ရ ၇၁၂၃၇
ဇ ၃၂၁၅၉
ဗ ၂၉၉၅၈
ရ ၇၉၈၈၆
ဈ ၄၃၆၄၈
ထ ၅၄၀၃၃
ဌ ၉၉၃၇၁
င ၄၉၀၆၆
ကဂ ၉၁၅၀၉
ဌ ၃၄၈၅၀
င ၇၆၀၂၈
စ ၉၇၄၉၃
ဏ ၇၅၅၆၄
ဝ ၁၄၁၀၈
စ ၃၈၆၈၅
ကျပ်နှစ်သိန်းဆု (၁၉) ဆု
ဠ ၄၀၉၀
ဖ ၈၃၁၆
ဃ ၄၉၅၄
က ၄၈၁၆
ဂ ၆၄၈၉
ဍ ၁၇၄၄
ဂ ၄၉၁၂
ပ ၉၄၆၃
ဂ ၄၈၁၅
န ၃၉၃၀
လ ၈၂၄၄
မ ၄၃၉၉
ကဂ ၄၄၇၄
ဍ ၂၄၄၅
ကစ ၆၇၂၅
ဆ ၂၈၁၁
ဈ ၂၃၈၁
ကဂ ၄၈၇၉
ဂ ၁၈၅၆

ဝေဝေဆာဆာ ကျပ်တစ်သိန်းဆုများ
မ ၂၁၅
ဏ ၅၀၉
တ ၇၀၉
အ ၇၂၉
ကင ၇၈၇
ဓ ၂၇၄
ရ ၁၅၆
ည ၉၇၇
ထ ၃၃၇
ဆ ၄၉၄
ဋ ၉၅၀
န ၅၀၀
အ ၉၄၉
ဓ ၉၉၉
သ ၂၆၄
ည ၃၇၄
ကဆ ၁၃၄
ဟ ၄၅၄
ကစ ၈၅၀
ကဂ ၅၃၃
ကျပ်ငါးသောင်းဆု (၂၂) ဆု
ဝ ၂၉
ကခ ၃၁
ဒ ၈၈
ဇ ၃၁
ဟ ၂၅
ကဃ ၂၅
ဝ ၂၅
ဎ ၃၅
ခ ၆၄
လ ၇၆
လ ၅၄
ကဂ ၃၉
သ ၄၁
ဟ ၇၄
မ ၈၁
ဈ ၆၄
ဈ ၂၉
ဌ ၄၅
ကဃ ၁၇
ကဆ ၁၂
လ ၂၆
ဆ ၇၃

သိန်း ၅၀၀ ဆု (၁၉) ဆု
ဠ ၄၆၁၄၃၀
လ ၇၃၅၆၄၁
ကင ၂၅၃၅၆၂
ခ ၃၄၀၄၄၆
မ ၂၂၆၄၀၃
ဒ ၉၇၉၅၇၁
ဝ ၁၉၅၉၂၄
င ၉၅၅၉၃၁
ဟ ၅၃၂၈၆၄
လ ၂၁၂၆၄၇
ဖ ၉၅၅၃၈၂
ဗ ၄၃၁၃၈၁
ဃ ၆၆၄၁၀၆
ကဆ ၁၇၁၃၁၃
ကခ ၄၄၈၇၀၃
အ ၇၅၅၀၉၄
ဟ ၅၂၂၉၈၄
င ၈၀၇၃၆၃
တ ၈၁၁၇၇၁
သိန်း ၂၀၀ ဆု(၂၁)ဆု
ကဆ ၉၃၆၁၅၈
ဃ ၈၅၁၁၂၁
ဒ ၆၉၉၉၄၃
မ ၁၄၈၆၀၆
ဓ ၅၂၅၃၅၀
ဌ ၁၅၅၉၀၄
ကဃ ၂၉၅၅၇၀
ဎ ၇၁၇၅၅၉
မ ၉၂၈၈၆၈
ဗ ၁၂၅၅၇၇
စ ၈၉၉၅၈၃
င ၃၁၅၆၈၇
ဒ ၂၃၀၆၈၃
ဖ ၄၉၃၆၃၀
ဒ ၈၅၁၇၀၀
ဗ ၁၇၀၇၆၄
ကဆ ၂၈၁၁၅၅
ဆ ၄၀၉၂၂၅
ဎ ၇၈၂၀၉၈
ကဆ ၈၂၄၁၃၂
ကဂ ၇၃၄၆၈၁
သိန်း ၁၀၀ ဆု(၂၃)ဆု
ကဇ ၂၇၃၆၆၁
ဈ ၃၄၆၉၈၇
ဃ ၃၆၇၅၂၈
ဋ ၁၆၉၅၁၅
ဌ ၆၂၇၁၆၅
ကခ ၇၄၈၅၄၅
ကဂ ၇၂၇၈၀၀
ထ ၅၇၁၂၉၁
ဇ ၈၀၁၇၆၅
ဠ ၂၀၀၄၈၁
ကဂ ၅၅၇၇၅၆
ဋ ၈၅၈၅၀၈
ဃ ၁၆၀၇၉၇
သ ၉၆၁၅၅၃
ဆ ၂၆၉၃၆၈
ယ ၅၉၁၄၆၁
ဈ ၅၈၃၆၄၀
တ ၁၈၇၁၇၄
ဓ ၄၂၄၇၃၁
က ၂၉၀၉၉၁
ဏ ၃၁၃၆၄၃
ဖ ၄၆၀၅၀၉
ဏ ၆၈၇၀၂၅
သိန်း ၅၀ ဆု (၂၃)ဆု
အ ၉၁၃၁၇၇
ရ ၁၀၃၆၃၁
ကင ၄၃၃၆၀၂
က ၆၀၁၃၉၇
ည ၈၇၁၄၁၈
ဃ ၇၄၈၆၈၂
ဇ ၁၆၉၉၈၇
ဆ ၇၆၀၀၉၈
ဎ ၇၂၄၂၀၅
မ ၂၄၄၄၉၇
က ၅၄၃၀၆၄
ပ ၁၈၂၀၃၁
ကဇ ၈၃၇၆၀၇
လ ၃၀၃၄၅၀
ဆ ၂၃၃၈၇၂
ဎ ၄၂၈၇၈၅
ဏ ၆၉၉၉၇၄
ကစ ၁၃၉၁၇၃
ကဃ ၅၁၉၅၆၈
ဌ ၉၇၃၉၉၀
ကစ ၉၁၅၅၅၇
ကဃ ၈၃၅၇၁၇
ကက ၂၂၀၈၄၉

သိန်း ၂၀ ဆု (၂၄)ဆု
ဝ ၁၆၃၇၅၆
ကခ ၄၈၁၃၅၈
ဏ ၆၃၆၉၃၇
င ၆၇၅၈၂၉
ကဂ ၁၀၀၆၅၆
ခ ၉၀၃၇၀၇
ဇ ၅၀၆၂၁၂
ဓ ၇၅၄၉၈၈
ကဆ ၇၀၈၀၅၀
ဘ ၃၃၆၆၆၃
စ ၄၅၄၁၅၄
ခ ၄၈၃၈၅၀
မ ၈၄၇၅၅၇
အ ၃၇၄၅၈၃
ဍ ၃၅၀၉၃၁
ပ ၇၉၁၉၅၈
ဈ ၈၃၅၇၄၄
လ ၉၇၁၀၆၀
ဠ ၄၀၇၀၂၉
ဈ ၄၂၃၄၉၁
င ၅၅၁၃၅၁
ယ ၈၅၂၁၁၆
တ ၂၉၂၄၈၀
ကဂ ၆၄၅၁၇၆
ကျပ် ၁၀ သိန်းဆု (၂၁)ဆု
ဋ ၇၆၇၀၆၀
ပ ၇၃၇၁၆၈
င ၅၆၆၂၅၁
ဂ ၈၁၉၆၉၀
ဗ ၅၂၆၅၁၁
ဈ ၄၂၆၅၈၆
ကဂ ၃၆၅၁၀၂
သ ၈၆၂၆၇၇
ဒ ၁၃၇၂၅၈
ဆ ၈၉၇၇၁၆
ဟ ၂၆၇၄၄၁
ကဇ ၇၄၃၈၅၈
ည ၄၈၁၃၁၈
ဏ ၆၉၂၃၀၀
ဃ ၃၈၀၂၂၄
ဌ ၈၈၃၄၅၇
သ ၁၀၄၇၅၀
ဈ ၈၂၈၇၅၅
ပ ၅၀၈၈၅၂
င ၉၂၀၆၁၈
ကစ ၉၀၇၇၂၅
ဏ ၇၁၂၄၀၃
ကဃ ၄၄၅၅၈၇
ဠ ၉၈၆၀၈၅
ဂ ၂၃၉၄၇၁
ကင ၂၄၉၉၆၁
စ ၈၃၁၀၉၈
ဟ ၅၈၄၇၂၇
ကဆ ၆၂၆၄၅၃
ကက ၁၆၄၀၇၀
ဓ ၃၂၃၉၃၆
Like & Share လေးတွေ လုပ်ပေးပါဦး🙏